siatka

Warunki sprzedaży

Warunki zamawiania, sprzedaży i reklamacji sadzonek chryzantem.

Niniejsze warunki sprzedaży i płatności obowiązują do odwołania i obejmują wszystkie oferty. Każdy zamawiający przyjmuje je wraz ze złożeniem zamówienia.

1. Zamówienia moga być składane przez kupujacego osobiście,  listownie, telefonicznie, faxem lub przez naszą stronę internetową.

2. Zamówienie musi zawierać informacje: nazwę odmiany, ilości, datę realizacji, sposób ukorzenienia (kostka/koreczek papierowy) oraz sposób odbioru (własny/wysyłka kurierem).

3. Sadzonki sprzedawane są w ilościach 100 sztuk w kostce i 50 sztuk w koreczkach papierowych.

4. Minimalna ilość sadzonek w zamówieniu wynosi 400 sztuk, w tym:

• maksymalna ilość nowych odmian po 50 sztuk wynosi 4 odmiany,
• maksymalna ilość wszystkich odmian po 50 sztuk wynosi 10 odmian.

5. Sprzedający informuje kupującego o przyjęciu zamówienia do realizacji listem. Potwierdzenie zamówienia jest wiążące. Po otrzymaniu potwierdzenia kupujący ma obowiązek zapoznać sie z nim i poinformować sprzedającego o ewentualnych niezgodnościach.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłacenie zaliczki w wysokości 20% wartości zamówienia w terminie nie później niż na 8 tygodni przed realizacją zamówienia, w przeciwnym razie sprzedajacy zastrzega sobie prawo od odstąpienia od realizacji potwierdzonego
zamówienia.

7. Ewentualne zmiany złożonego i potwierdzonego wcześniej zamówienia mogą odbywać się wyłącznie po uzgodnieniach obydwu stron conajmniej 6 tygodni przed ustalonym terminem odbioru.

8. W przypadku rezygnacji kupującego z zamówienia towaru w terminie krótszym niż 6 tygodni od daty odbioru, sprzedajacy zatrzymuje zaliczkę.

9. Sytuacje wyjątkowe, niezależne od sprzedającego, np. katastrofy, strajki, ekstremalne warunki pogodowe zwalniają sprzedajacego w części lub w jej całości z dotrzymania terminu dostawy. Terminy dostaw nie są wiążące. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane jeśli rośliny opuszczą zakad sprzedającego do 14 dni po potwierdzonym terminie realizacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami.

10. Wszelkie porady udzielane przez sprzedającego wynikają z jego dobrej woli i troski o dobro klienta. Sprzedajacy zastrzega sobie jednak, że ze wzgledu na brak kontroli nie przejmuje odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.

11. Reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości zakupionych sadzonek kupujący musi składać osobiście z potwierdzeniem na piśmie w terminie dwóch dni od daty zakupu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie, wzrost roślin i wyniki produkcji u kupujacego.

12. Za wszystkie uzasadnione i w terminie złożone reklamacje sprzedający ponosi odpowiedzialność finansową wyłącznie do wysokości wartości sadzonek.

13. Odebrany towar (niezależnie od stopnia zaawansowania wzrostu) pozostaje własnością sprzedającego do momentu całkowietego uregulowania należności.

14. Sprzedajacy zastrzega sobie, że sadzonki odmian podlegających ochronie prawnej mogą służyć jedynie do produkcji roślin kwitnących i jako takie sprzedawane. Wykorzystywanie w celu rozmnażania jest zabronione.

15. W przypadku znalezienia w uprawie roślin zmutowanych (sportów) uprawiający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściciela odmiany wyjściowej lub jego pełnomocnika. Ten natomiast zobowiązany jest osobiście lub przez wyznaczoną osobę dokonać oględzin w zakładzie produkującego i zabezpieczyć materiał do ewentualnych doświadczeń.

Wszelkie informacje zawarte na stronach www, oraz w katalogu mają charakter informacyjny.

Firma BUCHOLC dołożyła wszelkich starań, by informacje
zawarte na stonach www, oraz w katalogu były rzetelne i wiarygodne, jednakże wszelkie decyzje podjęte na podstawie tych informacji podejmowane są wyłącznie na ryzyko użytkownika.

 

Powyższe ustalenia są zobowiązujące dla obu stron. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości ugody właściwym sądem jest Sąd Cywilny w Pruszkowie. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowaniemają przepisy Kodeksu Cywilnego.