Loading...
Warunki sprzedaży

Warunki zamawiania, sprzedaży i reklamacji sadzonek chryzantem.

Niniejsze „Warunki zamawiania, sprzedaży i reklamacji” dotyczą oferty sprzedaży sadzonek i obowiązują do odwołania.

Nierozłączną ich częścią jest cennik 2024.

Każdy zamawiający przyjmuje je wraz ze złożeniem zamówienia.

ZAMÓWIENIA     

1. Zamówienia mogą być składane przez kupującego: osobiście w siedzibie firmy, listownie, telefonicznie lub przez naszą stronę internetową.

2. Zamówienie musi zawierać informacje: nazwę odmiany, zamawianą ilość, tydzień realizacji zamówienia, sposób ukorzenienia sadzonek

(kostka lub paperpot) oraz sposób odbioru (własny lub wysyłka kurierem).

3. Sadzonki sprzedawane są w ilościach 100 sztuk w kostkach torfowych i 50 sztuk w paperpotach.

4. Łączna ilość odmian zamawianych tylko po 50 sztuk ograniczona jest do 10 pozycji.

5. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia klientowi e-mailem lub MMS-em na telefon komórkowy. Potwierdzenie zamówienia jest

wiążące.

6. Po otrzymaniu potwierdzenia kupujący ma obowiązek zapoznać się z nim i poinformować sprzedającego o ewentualnych niezgodnościach

w przeciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia.

ZMIANY ZAMÓWIENIA

7. Zmiany mogą być dokonywane przez kupującego najpóźniej 4 tygodnie przed ustalonym tygodniem odbioru po uzgodnieniu ze sprzedającym.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

8. Ze względu na specyfikę towaru:

• W przypadku rezygnacji z zamówienia pomiędzy złożeniem zamówienia a okresem 6 tygodni przed datą odbioru sadzonek, zaliczka zostaje

zwrócona zamawiającemu.

• W przypadku rezygnacji z całego zamówienia lub jego części pomiędzy 6 a 3 tygodniem przed datą odbioru sadzonek, sprzedający

zatrzymuje zaliczkę.

• W przypadku rezygnacji z całego zamówienia lub jego części pomiędzy 3 tygodniem przed datą odbioru sadzonek, a datą odbioru

sadzonek, sprzedający zatrzymuje zaliczkę, a kupujący może zostać obciążony całą wartością zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

9. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłacenie zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia

zamówienia, w przeciwnym razie sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia.

10. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane jeśli rośliny opuszczą zakład sprzedającego do 14 dni po potwierdzonym terminie

realizacji.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami.

ODBIÓR SADZONEK W SIEDZIBIE SPRZEDAJĄCEGO

12. W celu ustalenia dnia odbioru osobistego zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny w poniedziałek w tygodniu odbioru.

Płatność w siedzibie firmy wyłącznie gotówką.

13. W przypadku odbioru sadzonek w firmowych skrzynkach plastikowych wymagany będzie zwrot skrzynek w przeciągu 14 dni od daty odbioru.

Za skrzynki niezwrócone w terminie będzie wystawiona faktura.

WYSYŁKA SADZONEK W PAPERPOTACH

14. Wysyłka sadzonek firmą kurierską jest decyzją kupującego. Za szkody wynikłe z winy kuriera sprzedający nie ponosi odpowiedzialnosci.

15. Wysyłka w paperpotach:

• Minimalna ilość sadzonek w zamówieniu na wysyłkę wynosi 400 sztuk.

• Sadzonki zamawiane w ilości poniżej 2500 szt. będą wysyłane w paczkach – płatne przy odbiorze u kuriera.

• Sadzonki zamawiane w ilości od 2500 szt. będą wysyłane na palecie – wyłącznie po zaksięgowaniu zapłaty.

• Sadzonki zamawiane w ilości poniżej 1000 szt. obciążone będą dodatkową opłatą, którą reguluje cennik 2024.

WYSYŁKA SADZONEK W KOSTCE TORFOWEJ

16. Wysyłka sadzonek firmą kurierską jest decyzją kupującego. Za szkody wynikłe z winy kuriera sprzedający nie ponosi odpowiedzialnosci.

17. Sadzonki będą wysyłane na palecie – wyłącznie po zaksięgowaniu zapłaty.

GWARANCJE, REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

18. Sytuacje wyjątkowe takie jak katastrofy, strajki, ekstremalne warunki pogodowe a także inne przyczyny niezależne od sprzedającego,

zwalniają go w części lub w całości z dotrzymania realizacji zamówienia.

19. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niektóre odmiany wykazują niestabilność cech genetycznych i mogą ulegać częściowym

mutacjom. W odmianach Komodo i Sunberry mutacja może objawić się zmianą koloru.

20. Reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości zakupionych sadzonek kupujący powinien składać w chwili odbioru. Sprzedawca dopuszcza

złożenie pisemnej reklamacji udokumentowanej zdjęciami 2 dni od otrzymania sadzonek na adres info@bucholc.com.

21. Podstawą reklamacji jest zachowanie i okazanie plastikowych etykiet identyfikacyjnych otrzymanych przy zakupie sadzonek.

22. Za wszystkie uzasadnione i w terminie złożone reklamacje sprzedający ponosi odpowiedzialność finansową wyłącznie do wysokości wartości

sadzonek.

23. Ze względu na specyfikę towaru sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych sadzonek oraz za proces

ukorzeniania zakupionych sadzonek nieukorzenionych.

24. Wszelkie porady udzielane przez sprzedającego wynikają z jego dobrej woli i troski o dobro klienta. Sprzedający zastrzega sobie jednak, że

ze względu na brak kontroli, nie przejmuje odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.

25. Z uwagi na to, że sprzedający nie ma bezpośredniego wpływu na proces produkcji u kupującego, nie może odpowiadać za wyniki jego

produkcji.

OCHRONA PRAWNA ODMIAN, MUTACJE, WŁASNOŚĆ TOWARU

26. Sadzonki odebrane a nieopłacone przy odbiorze, niezależnie od stopnia zaawansowania wzrostu, pozostają własnością sprzedającego do

momentu całkowitego uregulowania należnosci.

27. Sprzedający zastrzega sobie, że sadzonki odmian podlegających ochronie prawnej mogą służyć jedynie do produkcji roślin kwitnących i jako

takie sprzedawane. Wykorzystywanie ich w celu rozmnażania jest zabronione.

28. W przypadku znalezienia w uprawie roślin zmutowanych (sportów) uprawiający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściciela

odmiany wyjściowej lub jego pełnomocnika. Ten natomiast zobowiązany jest osobiście lub przez wyznaczoną osobę dokonać oględzin

w zakładzie produkującego i zabezpieczyć materiał do ewentualnych doświadczeń.

                  Powyższe ustalenia są zobowiązujące dla obu stron. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości ugody właściwym sądem jest Sąd Cywilny w Pruszkowie. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.