Loading...
Warunki sprzedaży

Warunki zamawiania, sprzedaży i reklamacji sadzonek chryzantem.

Niniejsze warunki sprzedaży i płatności obejmują ofertę sprzedaży sadzonek i obowiązują do odwołania. Każdy zamawiający przyjmuje je wraz ze złożeniem zamówienia. Nierozłączną częścią niniejszych warunków sprzedaży jest cennik 2021.

ZAMÓWIENIA     

1.    Zamówienia mogą być składane przez kupującego osobiście w siedzibie firmy, listownie, telefonicznie lub przez naszą stronę internetową.

2.    Zamówienie musi zawierać informacje: nazwę odmiany, ilość, tydzień realizacji, sposób ukorzenienia (kostka lub paperpot) oraz sposób odbioru (własny lub wysyłka kurierem).

3.    Sadzonki sprzedawane są w ilościach 100 sztuk w kostkach torfowych i 50 sztuk w paperpotach.

4.    Maksymalna ilość wszystkich zamówionych odmian po 50 sztuk wynosi 10 odmian.

5.    Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia na e-maila lub na telefon komórkowy składającego zamówienie. Potwierdzenie zamówienia jest wiążące. Po otrzymaniu potwierdzenia kupujący ma obowiązek zapoznać się z nim i poinformować sprzedającego o ewentualnych niezgodnościach w przeciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia.

6.    Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłacenie zaliczki w wysokości 30 wartości zamówienia w terminie nie później niż na 8 tygodni przed realizacją zamówienia, w przeciwnym razie sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia.

    

ZMIANY ZAMÓWIENIA     

7.    Ewentualne zmiany złożonego, potwierdzonego i opłaconego zaliczką zamówienia mogą odbywać się wyłącznie po uzgodnieniach obydwu stron na co najmniej 6 tygodni przed ustalonym terminem odbioru.

8.    W przypadku rezygnacji kupującego z zamówionego towaru w terminie krótszym niż 6 tygodni od daty odbioru, ze względu na specyfikę towaru sprzedający zatrzymuje zaliczkę.

    

ODBIÓR SADZONEK     

9.    Wysyłka w paperpotach:

    · Minimalna ilość sadzonek w zamówieniu na wysyłkę wynosi 400 sztuk,

    · Sadzonki zamawiane w ilości poniżej 2500 szt. będą wysyłane w paczkach - płatne przy odbiorze u kuriera.

    · Sadzonki zamawiane w ilości powyżej 2500 szt. będą wysyłane na palecie - wyłącznie po zaksięgowaniu zapłaty.

    · Sadzonki zamawiane w ilości poniżej 1000 szt. obciążone będą dodatkową opłatą, którą reguluje cennik 2021.

10.    Odbiory osobiste sadzonek ukorzenionych w kostce torfowej:

W przypadku odbioru sadzonek w firmowych skrzynkach plastikowych wymagany będzie zwrot skrzynek w przeciągu 14 dni od daty odbioru. Za skrzynki niezwrócone w terminie będzie wystawiona faktura.

11.    W celu ustalenia dnia odbioru osobistego zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny w poniedziałek w tygodniu odbioru.

12.    Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane jeśli rośliny opuszczą zakład sprzedającego do 14 dni po potwierdzonym terminie realizacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami.

    

GWARANCJE, REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ     

13.    Sytuacje wyjątkowe takie jak katastrofy, strajki, ekstremalne warunki pogodowe a także inne przyczyny niezależne od sprzedającego, zwalniają go w części lub w całości z dotrzymania realizacji zamówienia.

14.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niektóre odmiany wykazują niestabilność cech genetycznych i mogą ulegać częściowym mutacjom. W odmianach Komodo i Sunberry mutacja może objawić się zmianą koloru.

15.    Podstawą reklamacji jest zachowanie i okazanie plastikowych etykiet identyfikacyjnych otrzymanych przy zakupie sadzonek. Reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości zakupionych sadzonek kupujący musi potwierdzić pisemnie w terminie dwóch dni od daty zakupu.

16.    Za wszystkie uzasadnione i w terminie złożone reklamacje sprzedający ponosi odpowiedzialność finansową wyłącznie do wysokości wartości sadzonek.

17.    Ze względu na specyfikę towaru sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych sadzonek oraz za proces ukorzeniania zakupionych sadzonek nieukorzenionych.

18.    Wszelkie porady udzielane przez sprzedającego wynikają z jego dobrej woli i troski o dobro klienta. Sprzedający zastrzega sobie jednak, że ze względu na brak kontroli nie przejmuje odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.

19.    Z uwagi na to ze sprzedający nie ma bezpośredniego wpływu na proces produkcji u kupującego, nie może odpowiadać za wyniki jego produkcji.

    

OCHRONA PRAWNA ODMIAN, MUTACJE, WŁASNOŚĆ TOWARU    

20.    Sadzonki odebrane, a nieopłacone przy odbiorze, niezależnie od stopnia zaawansowania wzrostu, pozostają własnością sprzedającego do momentu całkowitego uregulowania należności.

21.    Sprzedający zastrzega sobie, że sadzonki odmian podlegających ochronie prawnej mogą służyć jedynie do produkcji roślin kwitnących i jako takie sprzedawane. Wykorzystywanie ich w celu rozmnażania jest zabronione.

22.    W przypadku znalezienia w uprawie roślin zmutowanych (sportów) uprawiający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściciela odmiany wyjściowej lub jego pełnomocnika. Ten natomiast zobowiązany jest osobiście lub przez wyznaczoną osobę dokonać oględzin w zakładzie produkującego i zabezpieczyć materiał do ewentualnych doświadczeń.

    
    

Powyższe ustalenia są zobowiązujące dla obu stron. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości ugody właściwym sądem jest Sąd Cywilny w Pruszkowie. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.