Loading...
Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Tożsamość administratora danych

Administratorem danych jest BUCHOLC Gospodarstwo Ogrodnicze Jarosław Ziomek, mający siedzibę w Ożarowie Mazowieckim 05-850 przy ul. 1 Maja 1A.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres e-mail info@bucholc.com, lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

– w celu realizacji zamówień

– marketingu bezpośredniego

– wykonania ciążących obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/

dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

– ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

Podstawa prawna do przetwarzania Pani/Pana danych

Prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów – art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane.

Posiada Pani/Pan prawo

dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

Ma Pani/Pan prawo

wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.